3, మే 2011, మంగళవారం

మెడి కేర్ ( గల్పిక)

గల్పికనం.౩==మెడికేర్ ----
                                      ఈ వైద్యరంగంలో ఎప్పుడూ ,ఎవరో ఒకరు ఒక కొత్త పరికరాన్నో ,పద్ధతినో కనిపెట్టుతూవుంటారు.మీకు ఆరోగ్యబీమా ఉంటె ఈ మెషీన్లను డాక్టర్లు వాడకున్దావుందరు. 
          ఈ మధ్య మిసెస్రత్నం  కడుపునొప్పితో మినర్వా హాస్పటల్కి వెళ్ళింది.ఏదో అసిదితీయో ,అజీర్నమో, సింపుల్గా బాగావుతున్దనుకొని వెళ్ళింది. ఇంచార్జి సీనియర్ డాక్టర్ మామూలుగా పరీక్షచేసి యాన్తాసిడ్ మాత్రలు 
          రాసిడ్డామనుకోనేసరికి ,జూనియర్ డాక్టర్ ,సార్మనహాస్పతల్కి దిన్గోమేషీన్వచ్చిన్దికదా ,దాన్ని వాడి చూస్తె మంచిదికదాఅని చెవిలో ఊదింది.
          "అవును,బాగా గుర్తుచేసావు .కడుపులో గ్యాసు వుంటే దానితో తెలిసిపోతుంది కదా .పెషేన్తుని ప్రేపేరు చేయడానికి ఎంత సమయం  పట్టుతుంది/"i
            
గంట పడుతుంది. రెడ్డిసార్ రాలేదు. డాక్టర్ మిశ్రాని అడిగితె రేపు రమ్మన్నారు." స్పెషల్ రిక్వెస్టు చేసి ఇవాళ ఎకామిదేట్ చెయ్యమని అడుగు.'
          దాక్తర్గారూ ఈపరీక్ష ఎందుకండీ నాకు మాత్రలు రాసివ్వండిచాలుఅంది మిసెస్ రత్నం.'''.అలా అనకమ్మా, మాడరన్ ఎక్విప్మెంట్ వాడడం నాధర్మం.లేకపోతె ఏ తుంటరి లాయరో కేసుపట్టవచ్చును. " 
         ఎలాగైతేనేమి రెండు గంటల తర్వాత మిసెస్ రత్నమ్కి దిన్గోస్కోపు పరీక్ష జరిగింది.ఆవిడకడుపు భాగం గుహలాంటి మేశీనులోకి దూర్చి ,కాళ్ళుచేతులు కట్టేశారు.నోరు తెరచి గాలి పీల్చమన్నారు. 
           ముక్కమన్నారు.పదిహేను నిమిషాలలో పూర్తయింది.దానితోబాటు రక్తపరీక్షలు అవీ చేసారు."నా ఇన్సూరెన్సు ఈ ఏడాదికి దీనితోనే పూర్తయిపోఎట్లు   వుంది"అని ఆవిడ గోల. పక్కనవున్న 
           నర్సు "ఊరుకోమ్మా, నీమంచికేకదా"అని మందలించేసరికిఆవిడ మారు మాతలాదలేకపోయింది 
            సీనియర్డాక్తర్చివరికి యాన్తాసిడ్ మాత్రలే రాసిచ్చాడువాటి ధర ౭౫రోపాయలె .కాని అన్ని పరీక్షలకి  ౨౦ వేలరూపాయలైంది.!