21, మే 2011, శనివారం

కథా మంజరి: అవునా ? అదన్న మాట సంగతి !

కథా మంజరి: అవునా ? అదన్న మాట సంగతి !: "మనం తరుచుగా వినే కొన్ని సంస్కృత వాక్యాల మూల వాక్యాలు తెలుసు కోవాలని అనిపించడం సహజం కదా. అలాంటి వాటిని కొన్నింటిని చూడండి: ముందుగా మనం తరుచ..."