29, మే 2011, ఆదివారం

credit card

క్రెడిట్ కార్డ్ -గల్పిక ౪.
-------------(ఆర్ట్ బుఖ్ వాల్డ్ 'చార్జ్ మీ 'ని అనుసరించి )
 ఈ మధ్య భారత్ లక్ష్మి అనే పెద్ద బాంక్ తన ఖాతాదార్లకు ఆకర్షణీయమైన ,సదుపాయాలతో క్రెడిట్ కార్డులని 
ఇస్తున్నట్లు తెలిసింది.నన్ను కూడా  ఒకటి తీసుకోమన్నారు .కాని వాళ్ళు ఇతర కంపెనీలకి మన వివరాలు 
అమ్ముతున్నట్లు చూచాయగా తెలిసింది.మన విషయాలు గోప్యంగా ఉండాలికదా. ఈ వ్యవహారాన్ని తలుచుకొంటే 
 ఒక దృశ్యం కనబడింది.దానిని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను.కుటిల డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ వారు ,భారత లక్ష్మి బాంక్
 వారితో మాట్లాడే ఘట్టంగా ఊహించుకోండి.
 కు,డి.=హలో భారతలక్ష్మీ కుటిల నుంచి మాట్లాడుతున్నాను.పుల్లారావు గురించి మీకు తెలిసిన సమాచారం 
 కాస్త మాకు చెప్తారా .అఫ్కోర్సు ఫార్మాలిటీస్ మామూలే
.భా.ల.=ఒక నిముషం ఉండండి. డేటా చూసి  చెప్తాను.====ఆ .అతను చవకరకం జోళ్ళు కొంటాడు. 
 కు.డి.=అంకున్నాం .ఇంకా ఏమైనా ?
 భా.ల. =జింక శేవింగు క్రీము ,నీము టూత్ పేస్టుని కొంటాడు.దియోడరెంటుని,అరుదుగా కొంటాడు.పొదుపు
 మనిషి అనుకొంటాము. 
 "అతని ప్రేమ వ్యవహారాలూ సంగతి ఏమైనా చెప్పగలరా ?
 "డజను వాలెంటైను కార్డులు కొంటాడు.కొంచం గ్రంథ సాన్గుడు లాగే ఉన్నాడు.
 "మరి స్పోర్ట్సు సంగతి ?
 "చెప్పుకోదగినదేమీ లేదుఎప్పుడో .రెండు టెన్నిస్ బంతులు కొంటాడు."
 "అన్నట్టు అతని భోజనం ,అభిరుచుల సంగతి చెప్పండి "
 సుష్టుగానే నాన్వెజ్ తింటాడు.ఒక్కడే తింటాడు.ఎప్పడూ పార్టీలు ఇచ్చినట్లు లేదుపేమెంట్ క్రెడిట్ కార్డు తోనే 
.చేస్తాడు."
 కు.డి."చివరిగా ,అతని ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది ?"
 భా.ల."అతను కొంచం స్థూల కాయుడు.కొంచం చెవుడు, డయాబిటీస్ ఉన్నట్లున్నాయి.వారం వారం రెండు 
 మూడు వందల మందులు కొంటూ ఉంటాడు. "
 కు.డి ."అయితే ఇంకేం .మాకు సరిపోయిన మనిషే.కాస్త అతని అన్లిస్తేడ్ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వండి.మా ఫోన్ 
 డిపార్ట్మెంట్ కి ఇస్తాం .అతని వెంట పడతారు. చాలా థాంక్స్ .