30, మే 2011, సోమవారం

another poem

సెలవు
=====     నేను వీడిపోవునంతలోన =నెన్నిటికో ధన్యవాదములు 
                 స్వస్థాతకీ ,సౌర రస్మికీ సౌఖ్యానికి =చైతన్యానికి ,చల్లని గాలికి ,సౌరభానికి 
                 జీవానికి ,జీవితమాధుర్యానికి=జీవితపు వెతలకు ,ధన్యవాదములు 
                 సమరసభావానికి ,సంక్షోభానికి =స్పందనలకి ,స్నేహాలకి ,
                 అపరిచితులకు ,ఆదరించినవారికి =తీపి పల్కులకూ,తీవ్రభాషనలకు 
                 సంధ్యారుణ చిత్రరచనలకు ,=చంద్ర చారు శీతల సంస్పర్సకి
                      అన్నిటికీ ,ఎన్నటికీ ధన్యవాదాలు .--రమణారావు ---