31, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

24, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

telugu medical dictionary

నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది. నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది.

telugu medical dictionary

నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది. నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది.

telugu medical dictionary

నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది. నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది.

telugu medical dictionary

నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది. నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది.

23, డిసెంబర్ 2010, గురువారం

నేను ఇంగ్లిష్ -తెలుగు మెడికల్ నిఘంటువు రచించాను.

17, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

my new books

నా కొత్త పుస్తకాలు "వెన్నల వెలుగులు" వ్యాస సంపుటి, మరియు "అనలానిల గీతాలు" కవితా సంపుటి, డెసెంబెర్ 11, 2010 న ఆవిష్కరింప బడ్డాయి. పుస్తకాల సమీక్ష తరువాత ఆచార్య పర్వతనేని సుబ్బ రావు, ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయం, తెలుగు భాష పుట్టుక ప్రాచీనత గురించి ఉపన్యసించారు. సభ విజయవంతముగా జరిగింది.
ఈ రోజు పెన్షన్ అసోసియేషన్ వారు నాకు సన్మానం చేశారు.

11, డిసెంబర్ 2010, శనివారం

కథా మంజరి: నస మంజరి - 2

కథా మంజరి: నస మంజరి - 2: "ఒకటి నుండి వంద వరకూ ఉన్న అంకెలలో వందదే అగ్రస్థానం. వంద ఒక పూర్ణత్వానికి నికషగా మనం భావిస్తూ ఉండడం కద్దు. ఒక సినిమా వంద రోజులు ఆడిందంటే సినీ..."