11, జూన్ 2013, మంగళవారం

Bezawada Rajaratnam
 1938-1948 మధ్యలో బెజవాడరాజరత్నం అనే గాయని ప్రసిద్ధిలో ఉండినది.ప్లేబ్యాక్  పాటలు పాడేది.కొన్ని సినిమాల్లో నటించి ,పాడేది.ప్రవేటురికార్డులు ,ఇచ్చి,కచేరీలు కూడా చేసేది.'దేవత ' అనే సినిమాలో,ఆమె పాడిన 'రాదే చెలీ నమ్మరాదే చెలీ  ' అనేపాట ఆ రోజుల్లో,  మారుమోగిపోయింది.1950 తర్వాత బహుశా లీల ,జిక్కి,సుశీల వంటి సింగర్సు పైకి రావడం వలన కనుమరగైపోయింది.
 '  భక్త పోతన ' లో ఇది మంచి సమయము  రారా రారా ' అనే జావళి,'మాయలోకం ' లో 'చెలియా  మనకేలనే ' అనేది చాలా బాగుంటాయి. మంచి కంఠస్వరం,సంగీత జ్ఞానము ఉండేవి.సుప్రసిద్ధ గాయనీమణులు, టంగుటూరి సూర్యకుమారి,బాలసరస్వతీదేవి ఆమె సమకాలికులు.         

bezawada rajaratnam
 1938-1948 మధ్యలో బెజవాడరాజరత్నం అనే గాయని ప్రసిద్ధిలో ఉండినది.ప్లేబ్యాక్  పాటలు పాడేది.కొన్ని సినిమాల్లో నటించి ,పాడేది.ప్రవేటురికార్డులు ,ఇచ్చి,కచేరీలు కూడా చేసేది.'దేవత ' అనే సినిమాలో,ఆమె పాడిన 'రాదే చెలీ నమ్మరాదే చెలీ  ' అనేపాట ఆ రోజుల్లో,  మారుమోగిపోయింది.1950 తర్వాత బహుశా లీల ,జిక్కి,సుశీల వంటి సింగర్సు పైకి రావడం వలన కనుమరగైపోయింది.
 '  భక్త పోతన ' లో ఇది మంచి సమయము  రారా రారా ' అనే జావళి,'మాయలోకం ' లో 'చెలియా  మనకేలనే ' అనేది చాలా బాగుంటాయి. మంచి కంఠస్వరం,సంగీత జ్ఞానము ఉండేవి.సుప్రసిద్ధ గాయనీమణులు, టంగుటూరి సూర్యకుమారి,బాలసరస్వతీదేవి ఆమె సమకాలికులు.         

S.P.B.
  ఏ గ్రేడు సంగీతదర్శకులు, రచయితలు సమకూర్చిన మంచి పాటల్నెన్నో పాడి గత 40 సంవత్సరాలుగా ఎంతో ధనమూ,కీర్తి,సంపాదించుకున్న S.P.బాలసుబ్రమణ్యంకి ఇప్పుడు బీ గ్రేడు సంగీతదర్శకులు,రచయితలని మెచ్చుకుంటూ ప్రోగ్రాములు నిర్వహించవలసిన  అవసరం ఉన్నదా?