11, మే 2011, బుధవారం

chalamandhiswritings--cntd.

ప్రవీన్సర్మగారూ,సంఘం  మారలేదని చెప్పలేము.౧.స్త్రీ విద్య బాగా ఎక్కువైంది. ౨.అమ్మాయిలుఇష్టమైతేనే పెళ్ళికి 
ఒప్పుకొంటున్నారు.౩.విడాకులు బాగా ఎక్కువైనవి.౪.నాకు తెలిసి కొందరు సహవాసం కూడా ,(పెళ్లి లేకుండా )
చేస్తున్నారు. ౪.సమాజం పూర్తిగా ఎప్పుడూ మారదు ౫.ఇప్పటికీ మెజారిటీకి స్వేచ్చా ప్రణయంఅంటే ఇష్టము ఉండదు.
. .          రమణారావు.ముద్దు