31, మే 2011, మంగళవారం

another poem

అపుడే మిహిరాంసుకము దాల్చి ,యవనతముఖి 
యగు లతాంగి బోల్ ససిబింబ మస్తమించే
ఎర్రనైన చీకటు లావరించే దిసల 
నెలత వ్రీడా కపోలారునిమము వోలె 
  ----------------------------------
అచ్చు తప్పులు తప్పలేదు.మన్నించాలి.