29, మే 2011, ఆదివారం

another poem

నా మరొక గేయం.
                             ప్రక్రుతి 
                          ------------
   సుమ సౌరభముల ,భ్రమర నాదమ్ముల 
   సాగినది వాసంత సాంధ్యసమీరమ్ము 
   గ్రీష్మ తాపోదగ్ర కీలావ్రుతములగుచు 
  వేసవి గాలులు విసరె  ధూళి 
  జలగర్భినుల  మోసి సలిల ధారల గురిసి 
  వరదానమిచ్చేను వానగాలి 
   హిమబిందువులు రాలి చేమంతి దండల
   చలిచిరుగాలుల పొలిచె సీతువున 
         ----------------------------