1, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

another poem-svecha


స్వేచ్చ==మధుమక్షికమును నేనైన --మనుజులకు దూరముగ
          నడవిలో నాపట్టు నమరించుకొందు
          పావురమ్మునునేనైన--బహుదూరమగుచోట
          గూడు చేసుకొనినే --గోప్యముగ నుండెదను ;
          నెమలినినేనైన-- నెవ్వారు చొరరాని
          ఏతోపులోనో ఏకోనలోనో --స్వేచ్చమై విహరింతు
                        నటనమాడుచును
          మదకరినినేనైన-- మావటీలకు లొంగి
          దాస్యమ్ము చేయక -- దవ్వులకేగి
          సరసులో తానాలు --సలుపుచునుందు ;
          ధనలోభి, క్రూరాత్ముడతి దురాశాపరుడు
          మానవునికి దూరముగ -మసలుటే మాకు
          స్వేచ్చా ప్రదమ్ము - సుఖ శాంతికారకము .