24, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

smasyapooraNam

       విద్య నిచ్చి బ్రోచు విమలాంగి  శారద 
       కమలజునకు  భార్య ; కమలయే గద
       ఆమె  అత్తగారు ; ఐనను నది ఏమొ
       ఉండరొక్క చోట  ఒద్దికగను  
           ------------------