25, ఆగస్టు 2011, గురువారం

samasya

  గ్రహణ కాలమ్ము నందున ఖరకిరణుని
 కాంచు వేడ్కతో మసిబూసి కరమునందు
 ముకురమునజూడ వింతగా ముదము మీర
 హస్తగతుదయ్యే సూర్యుడత్యద్భుతముగా