28, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

samasya

    amendment- ఆఖరి చరణం -పరుని పైన సాద్వి మరులు గొనెను -అని ఉండాలి కదా