24, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

new poem

 చైత్ర వీణా తంత్రి ఝనం ఝణ నిక్వాణం
గ్రీష్మ మృదంగ లయ భీషణ తాళ ధ్వానం 
శ్రావణ నీల పయోధర జలతరంగిణి రావం   
కార్తిక మధు మురళీ కమనీయ రాగం 
పౌష్య నర్తకీ మణి పద కింకిణి ధ్వనులు 
శిశిర సారంగీ విశీర్ణ శోకమూర్చనలు 
      ఋతు గాన సభ లోన 
      ప్రతి ఏట  సంగీతం 
    ----------------------------