15, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

.K.L.Saigal

          ఒక బాధామయతప్త జీవన విషాదోద్విగ్నతాతీవ్రతల్
   వికలాత్మావ్యధితార్త విఫలప్రేమార్ద్ర గీతమ్ములన్
   ప్రకటింపన్ మధుమత్తకంఠ విరళప్రాశస్త్య భావమ్ముతో
   చకితుల్జేయును చిత్రగీతప్రియులన్ సైగల్ సుధాగానమున్  
              ------------------------