30, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

upasanti


   బాధాతప్తహృదయానికి -మృదువచనామృతసేచనం
   క్రొధారుణనేత్రానికి-కృపాపాంగ వీక్షణం
   వేదనక్షుభిత జీవికకు -వీడని తోడగు నెచ్చెలి
   క్షుదాక్రోశ జఠరానికి -కూరిమి తో నిడు అన్నము
   శొధన మగ్నుడగు శాస్త్రజ్ఞునికి - సులువగు పరిష్కారము
   మేథో మథన విశంకితునకు -మేలగు పథ నిర్దేశము
   వ్యాధి గ్రస్త శరీరానికి -వరిష్ఠ మగు ఔషధము    
                   ---------------------