26, జూన్ 2011, ఆదివారం

అరసవల్లి శ్రీ సూర్య నారాయణ స్వామి - శ్రీకాకుళం


శ్రీ సూర్య నారాయణ స్వామి     తెప్పోత్సవం


 వరచిరకిరణాభరణా--మసృణమణిదీపిత మకుటాభరణా
  చంద్రాతపకారణ-ఘనతిమిరహరణా--జీవదకాలాంకితమెఘావరణా  
  జలధివరుణధనశోషణ-అణువిస్ఫొటనశక్తిస్థల భీషణ
  సర్వగ్రహ వర్తుల  చారణ -సకలభువన శరణ కృతజనన మరణ 
  సకలజనచెతన పోషణ- సురనరమునివరవందిత చరణా 
  జయ సర్వాత్మక   జయారుణారుణ -జయప్రత్యక్షే  శ్రీనారాయణ!