28, జూన్ 2011, మంగళవారం

కోన సీమ


కోనసీమ ;  మధుర రసాల వన  మనోజ్నమ్ము-కదళీనారికేళ కేదారమ్ము
కుల్యతటినీ తటాకవికసిత   కుముద వనజ పుష్పనికాయము 
మగువ పొలుపు మరియు మగరాయు సౌరు 
చేరి సగము చేరి చెలువంపు శిల్పమ్ము
మోహినీ రూప సమ్మోహన మూర్తి 
దక్ష వాటికా హరనాధ దైవాలయం 

చాళుక్య సామ్రాజ్య చారిత్ర వైభవం -ఆదికావ్య రచనావిశేష యాగం 
కవిసార్వభౌమ కావ్య వందిత దేశం -కందుకూరి సంస్కరణాభి నివేశం
సంగీత సాహిత్య సంస్కృతీ సమాహారం 
ఆంద్ర మాత గళాలంకృత మణిహారం 
అతిమనోహరం ఈ సీమ కోనసీమ -గోదావరీ పావనోదకప్లావితం ఈ సీమ కోనసీమ .