16, జూన్ 2011, గురువారం

HelveTia

హెల్వెటియా,హెల్వెటియా!-చెల్వములొలికే స్వర్ణమయా,
ఇందుశీతల మందమారుత-మెందుచూసినకనువిందు చేసే
సుందరారణ్యసీమల-అందముల ప్రోవీ హెల్వెటియా
నీహారచేలావృతవిహారసీమల
రజతా అ రాజిత భ్రాజితో న్నత-నగరాజ భూమీ 
హెల్వెటియా 
అరుణ హరిత పత్ర పాళీ -భరిత ఘన భూరుహాళీ 
సుమనికుంజప్రసవ -సుగంధ మత్తాళిపాళీ 
సరసిజరభసరసీవినోద-జలవిహగాళీ
 కాంచనోపమకబరీభరీ - కమనీయబాలా 
రమణీమణీ - హెల్వెటియా ,హెల్వెటియా!     
 (హెల్వెటియా స్విట్జెర్ లాండ్ కి మరొ పేరు )