27, జూన్ 2011, సోమవారం

నా పద్యం

పుడమి తల్లి  మహైశ్వర్య పూర్ణవమ్మ--సకలసంపదల  నొసంగి  సాకినావు 
స్వార్ధ సంకుచిత  ప్రయోజనములకయి--కొల్లగోట్టితి మేము నిన్  క్రూర వ్రిత్తి