2, జూన్ 2011, గురువారం

మరొక పద్యంజేగంట 
---------        శారద విభాత మారుత శైత్య వీచి 
                    పతిత పారిజాతకుసుమ పరిమళమ్ము 
                    గ్రామ మందిరమందు జేగంట  మ్రోత
                    హృదయమున మధు రసమావహించే నిపుడు.
                            -------------------------------------