28, జూన్ 2011, మంగళవారం

My Medical dictionary

I  have written  English--Telugu medical comprehensive dictionary.It has been printed and published and ABADmarketed by;-  PARAS MEDICAL BOOKS Pvt.Ltd.; 5-1-473; Putlibowli; P.O.Box No.544.: HYDERABAD--500 095 A.P.(INDIA)  Tel.no.(040)24600869 , 66821071  

  నేను  రచించిన  ఇంగ్లీషు -తెలుగు  సమగ్ర వైద్య నిఘంటువు పూర్తి అయినది. దానిని పారాస్ మెడికల్ బుక్స్ వారు  హైదరాబాదు , ప్రచురించారు.మార్కెట్ లోవిడుదల చేసారు.వారి   చిరునామా ,ఫోను నంబరు పైన ఇచ్చాను.
     పుస్తకం  వెల ;రూ.100