27, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

heritage buildings

ఈమధ్య ఒక వారపత్రికలో వరుసగా తెలంగాణలో ఘధీల గురించి వ్యాసాలూ వస్తున్నాయి.ఇవి కోటలంత పెద్దవీ,గట్టివీ కాదు .మామూలు ఇళ్ళ వంటివీ కాదు.చిన్న జాగీర్దార్లు ,దొరలూ కట్టించుకోన్నవి.వీటిని కోస్తా జిల్లాలలో దేవిడీలని అంటారు.ఇవి కొన్ని మాత్రం బాగున్నవి.చాలా శిధిలం ఔతున్నవి.౧౦౦ సం;దాటిన కట్టడాలు హీరిటాజ్బిల్డింగుల కింద వస్తాయి.వాటిని యజమానులు బాగుచేసి కాపాడాలి.ప్రభుత్వం ,ప్రాజలు కూడా పూనుకోవాలి ఈ వ్యాస కర్తలకు నేను ఒక సూచనా చేశాను ఈ భావనలు మంచి ఫోటోలు తీసి ఎన్లార్జ్ చేసి హైదరాబాద్ ఆర్ట్ గాలరీ లో ప్రదర్శిస్తే మంచిది అందరికి తెలుస్తుంది ఇంటాక్ సంస్థ వారి సహాయం కూడా తీసుకో వచ్చును