20, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

oka padyam,kalingaseema


 

 వంశధారాతీర వసుమతి యంతయు
       ప్రాక్తన నిర్మాణ భరిత భూమి
 బౌద్ధచైత్యవిహార భవ్యవిద్యాలయ
       సకలదేశాగమ చ్చాత్రవితతి
 శత్రుభీకర మహాసామ్రాజ్య విస్తృత
       సేనానికరముల చెలగునేల
 సాగరాంతర వణిక్ సంపద్విభవార్జ
       నమున లక్ష్మీ సదనమ్ము గాగ
     నగరికటకశ్రీకాళింగ నగరప్రముఖ
     శ్రీముఖక్షేత్ర దంతపురీమహేంద్ర
     శైలశాలిహుండాది ప్రశస్త దివ్య
     క్షేత్రముల నలరారె నీ సీమ మున్ను.