6, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

pictures for all to see

దామెర్ల రామారావు ఆధునిక ఆంధ్ర చిత్ర కళాకారులలో సుప్రసిద్ధుడు.దురదృష్ట వశాత్తు యవ్వనంలోనే మరణించాడు. ఆయన చిత్రాలు రాజమండ్రిలో ప్రదర్సన శాలలో ఉన్నాయి. నా దగ్గర వున్నవి ఇస్తున్నాను.అలాగే బాపు గారి చిత్రాలు కొన్ని ,శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కొన్నిదర్సనీయమైనవి కూడా ఇస్తున్నాను

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

the images are blurred and of poor quality