13, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

nidra


  
 తల్లి  యొడి లోన వెచ్చగ తనువు మరచి
 శాంత్యమాయక భావాల స్వాదురసము
 నీలి కన్నుల రెప్పల నిదుర గ్రమ్మ
 చింత లెరుగని పొన్నారి చిట్టిపాప
            ---------
 ప్రేమికుని కౌగిలిని చేరి ప రియవధూటి
 సేద దీరంగ స్వప్నాల చిత్రరచన
 వాలుగన్నుల నర్తింప లీల నగవు
 మోము నలరింప నిద్రించు ముగ్ధ హృదయ
             -----------
 వెతల ,రుగ్మత  భారాన వేసరిల్లి
 నిద్ర రానట్టి సుదీర్ఘ నిశల యందు
 ఘడియలను లెక్కపెట్టుచు గడుపుచుండు
 కొంత దనుకను ముదిమిని కునుకు పట్టు .
              -----------
  

2 వ్యాఖ్యలు:

కంది శంకరయ్య చెప్పారు...

మధురభావప్రపూరితమై వెలింగి
‘నిద్ర’ యను ఖందకృతి ‘కమనీయ’ మయ్యెఁ
గాని రెండవపద్యములోని మొదటి
పాదమందున, మూడవపద్యమున ద్వి
తీయపాదమ్మునందునఁ జేయఁదగును
సవరణ మ్మచట గణదోషమ్ము దొరలె.

కమనీయం చెప్పారు...

శంకరయ్యగారికి ధన్యవాదాలతో .మూడవ పద్యం రెండవ పాదంలో 'సుదీర్ఘ ' బదులు దీర్ఘమౌ' అని సవరిస్తున్నాను.