7, జులై 2011, గురువారం

visakha


విశాఖ
--------;పసిప్రాయంలో నీ వడిలో పరుండితి
         నీలతరంగ హస్తాల నిమిరావు నన్ను
         ఎలజవ్వనములోన వలచాను నిన్ను
         తరులతా కుంతలముల మురిపించినావు
             సుందర విశాఖా ! విలాసరేఖా !
         శైలకందరాలలో సానుప్రదేశాలలో
         సైకత చుంబి ఫేన రాశులలో ంధ్యా
         సంధ్యా మారుత సౌరభాలలో
         చంద్రోదయ సువర్ణ రోచులలో
         అలలపై జలతారుదారుల్లో
         ఉదయారుణజలద పంక్తులలో
         ఆడియాడి అలసి నిదురించాను
             సుందర విశాఖా!విలాసరేఖా!  
         సుదూరాన నౌకోపరి తలముపై
         నీహార దుకూలావృత మైన
         నీ తీర సౌభాగ్యమును
         నే తిలకించినాను ,పరవశించాను
              సుందర విశాఖా! విలాసరేఖా !