24, జులై 2011, ఆదివారం

My poems


  నిలిచె హిమాంబువుల్ కుసుమ నేత్రములందు సరోజమాలికా
  కలితజలాశయంబులును కళ్ళములందున ధాన్యరాశులున్
  దళితవిశీర్ణపత్రముల దాకుచు వీచెడి శీతవాతమున్
  చలిచలి యంచు నిల్వెడల నోపని మానవాళియున్
             ----------------
  ప్రాభాతోజ్జ్వల రేఖలున్ సమయగా ప్రాలేయ చేలావృతిన్
  లోభావించి హిమాంశుడయ్యె నినుడున్ రొచిష్మతిన్ గోల్పడన్
   శోభావంతపు స్వర్ణకాంతి వరలెన్ సుక్షేత్రముల్ నల్గడన్
  సౌభాగ్యాతిశయమ్ము  దక్కికృశతన్ సాగెన్ నదీ,కుల్యలున్
              ----------------
  అలరుల క్రొమ్ముడిన్ దురిమి యంగణమందున రంగవల్లులన్
  లలితముగా నలంకరణలన్ బచరించు విలాసినీమణుల్
  కలుషవిదూరవాహినులు ,కల్యలు శుభ్రవిరాజచంద్రికల్
  ఫలభర నమ్ర భూజములు ,పంచెడినింపుగ తేనెవాకలన్. ( నా హేమంతము కవిత నుండి )