21, జులై 2011, గురువారం

naatyakala


ప్రస్తుతం నేను కీ.శే. నటరాజరామకృష్ణగారు రచించిన 'దాక్షిణాత్యుల నాట్యకళాచరిత్ర"చదువుతున్నను.ఇది పాత పుస్తకమే.1987లో విశాలాంధ్రవారు ప్రచ్రించారు.సాధికారమైన,ప్రామాణికమైన,గొప్ప నాట్యాచార్యుని రచన .
 వెల : రూ .60. ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరకకపోవచ్చును.అనేక చిత్రాలతో ( illustrations) 350 పేజీల గ్రంథం.