28, జులై 2011, గురువారం

javali,padam.

పూర్వం సినిమాల్లో జావళీలు, పదాలు ఉండేవి.