28, జులై 2011, గురువారం

chaalu

చాలు 
-----   సందెవేళలలోన చల్లనిచిరుగాలి చాలు -శీతలీకృత హర్మ్యశ్రేణులేల 
        స్వఛ్ఛమగు జలధార యొక్కటి చాలు-మత్త మణిమయ మధు పాత్రమేల    
        తాపముదీర్చ చిక్కటి తరుఛాయయే చాలు -సౌమ్య తూలికా తల్ప శయనమేల 
        ఆకలి తీరంగ తీయని ఫలములున్నను చాలు -పంచభక్ష్యములతో పరమాన్నమేల 
        మదిసేదదీర్చు మంచిమాటలు చాలు -కపటవాగ్ధాటి ప్రవాహమేల 
        నెత్తావి విరజిమ్ము విరజాజి  మాలలు చాలు - చిత్రరత్న విభూషజాలమేల 
        శారదశర్వరీ చంద్రకాంతియె చాలు -కోటివిద్యుత్ప్రభా పుంజమేల 
        అలలపై కదలాడు మురళీరవము చాలు - శతవాద్య సంకుల మహా ఘోష యేల