25, జులై 2011, సోమవారం

gayatri kaundinya


గాయత్రికౌండిన్య  ;      మా మిత్రులు శ్రీ గంటివెంకటరావుగారి మనమరాలు.మంచి గాయని.అమెరికాలో ఉంటుంది.అక్కడే హిందుస్తాని సంగీతం అభ్యసించింది.14సం:కే నిష్ణాతురాలై సంగీత గాత్ర కచేరి చేసింది.మధురమైన కంఠ స్వరంతో బాటు విద్వత్ కూడా ఉండి బంగారానికి తావి అబ్బినట్లు ఉంటుంది. పంచమస్వరంలో పర్వీన్ సుల్తానా, సుశీల,కంఠస్వరాలకు కొంచెం దగ్గరలో ఉంటుంది.ఈ అమ్మాయి 2008లో అమెరికాలో చేసిన గాత్రకచేరి సీ.డీ.నా దగ్గర ఉంది.జయజయవంతి,ఖమాచ్ రా గాల్లో పాడింది.రాగప్రస్తారం,గమకాలు ,అద్భుతంగా ఉన్నాయి.ఇక్కడ తెలియకపోవచ్చుగాని ,అమెరికాలో కొంతమందైనా వినివుంటారు.
  చి.గాయత్రికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉందని,ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలని సంగీతప్రపంచంలో అధిరోహించగలదని ఆశిద్దాము.