23, జనవరి 2011, ఆదివారం

cellphone

Du సేల్ల్ఫోన్ =అరచేతిలో వైకున్థం అవసరానికి అందివచ్చే ఆపద్బాంధవుదు =ara నిమిషంలో ఆప్తులతో చేర్చే =అపురూపసాధనం=కొందరికి హస్తభూషణం మరికొందరికి కర్ణపిశాచి