16, జనవరి 2011, ఆదివారం

మనలోనే కాలయన్త్రములు మనస్సులోనే ఇమిడి వున్నవి.