21, జనవరి 2011, శుక్రవారం

పుడమి తల్లి

పుడమి తల్లి
పుడమి తల్లి మహైశ్వర్య పూర్ణవమ్మ
సకల సంపదల నొసంగి సాకినావు
స్వార్థ సంకుచిత ప్రయోజనములకై
కొల్లగోట్టితిమేమునిన్
క్రూరవ్రుత్తి