11, జనవరి 2011, మంగళవారం

parichayam.

anduke familiarity breeds contempt annaru.