22, జనవరి 2011, శనివారం

andhrarashtram

రాష్ట్రావతరణ ---సమతభావము,నైకమత్యమును, విస్తారంముగా నిండగా= కమనీయముగా దత్తమండలి ,తెలంగానమ్ము,తీరాన్ధ్రమున్ =ఉత్తమ సౌభ్రత్రమున్ రాష్ట్ర సాధన మహాదార్సంములన్ బూనుచున్ =విమలోత్తేజితరాష్ట్ర గానమును భావైక్యంమునన్బాడుడీ ,