3, మార్చి 2012, శనివారం

office phones


 
  మీకెప్పుడైనా మీ సెల్ ఫొన్ నేలమీద విసిరిపారేయాలనిపించిందా?ప్రతివారికీ ఎప్పుడో ఒకసారైనా అనిపించిఉంటుందని నా నమ్మకం.
 ఈ మధ్య ఒక ఆఫీసులో పనిబడి వాళ్ళ నంబర్ కోసం ప్రయత్నించాను.కొన్ని ఆఫీసులూ ,బేంకులూ వాళ్ళ నంబర్లు ప్రచురించరు .ఒకాయన దానికి కారణం చెప్పాడు.ఎవళ్ళు పడితే వాళ్ళు అస్తమానం ఫోన్లు చేసి విసిగిస్తారట .నాకు కావలసిన ఆఫీసు నంబర్లు
ఎలాగో సంపాదించి ఫోన్ చేసాను.అందులో రెండు నంబర్లకి మీ నంబర్ సరిచూసుకొండి అని జవాబు వచ్చింది.మరి రెండునంబర్లకి రింగు వినబడుతున్నా ఎవరూ ఎత్తలేదు. అలా మూడు సార్లు  జరిగింది.ఆ రోజు సెలవు రోజు కాదు.ఫోన్ చేసిన సమయం కూడా ఆఫీసు టైమే.ఉదయం 11గంటలు.పోనీ బిజీగా వున్నారేమో నని మళ్ళీ 2గం/కి ఫోన్ చెసాను  మూడుసార్లు.రింగవుతున్నా ఈ సారీ  ఎవరూ పలకలేదు.సాయంత్రం 4గం/ కిమళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే దయతలచి ఒక అమ్మాయి పలికింది .ఫలానా ఆఫీసరుతో మాట్లాడాలంటే ఇంకో నంబరుకి కనెక్ట్ చేసింది.ఈ సారి ఒక అశరీరవాణి ఈ ఆఫీసరు కావాలంటే ఈ నంబరులేక  ఈఆఫీసరుకైతే ఈనంబరు,ఆసెక్షన్ కైతే ఆనంబరు నొక్కమని,చివరగా నోరు మూసుకోవాలంటే ఈనంబరు నొక్కమని చెప్పింది.అశరీరవాణితో సంభాషణ కుదరదు కదా .నాకు కావలసిన నంబరు  గుర్తుపెట్టుకొని నొక్కాను,ఈసారి ఒక మొగ గొంతుక నాకు కావలసిన ఆఫీసరు ఈ నంబరు కాదని ఆయన వేరే డిపార్ట్మెంట్ అని మరోనంబర్ ఇచ్చాడు.ఆ నంబర్ నొక్కితే ఒక పాట వినిపించింది.పాట పూర్తయేదాకా విన్నాక ఆగిపోవడమే కాక కనెక్షన్ తెగిపోయింది.అరగంటపోయాక మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తే మళ్ళీ ఇదే తంతు రిపీట్ అయింది.దానితో కోపమూ,దుహ్ఖమూ రాగా ,సెల్ ఫోన్ ని నేల మీదికి విసిరికొట్టాలని ,మనకే నష్టం కదా అని ఊరుకొన్నాను.
 తర్వాత ఒకసారి అమెరికా నుంచి వచ్చిన మిత్రుడికి ఈ విషయం చెప్పి అక్కడ ఇలా ఉండదు కదా అంటే 'అబ్బే ఇంత కాక పోయినా అక్కడ కూడా అప్పుడప్పుడూ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది 'అన్నాడు.
  ఇంతకీ వీళ్ళు ఫోన్లు ఎందుకు పెట్టుకొంటారబ్బా అంటే ఒకాయన అన్నాడు.అవి మీకోసం ,నా కోసం కాదు.వాళ్ళకోసమ్మాత్రమే.వాళ్ళు ఎవరితోనైనా మాట్లాడడానికి  ,వాళ్ళకి ముఖ్యమైన వాళ్ళు వారికి ఫోన్ చెయ్యడానికే. !
 
           

1 వ్యాఖ్య:

పంతుల జోగారావు చెప్పారు...

మీ సెల్ ఫోన్ బాధలు చాలా సరదాగా రాసేరు. అందరకీ అనుభవంలోకి వచ్చే విషయమే. అమెరికాలో మాత్రం వెధవాయలు ఉండరా యేమిటండీ.