18, మార్చి 2012, ఆదివారం

New Year Greetings to all


 

 నందన నామవత్సర   మమంద మనోజ్ఞ మహానుభూతులన్
 అందరు బంధు మిత్రులకు నందగజెయుత మంచు గోరుచున్
 అందములొల్కెడి జీవన మరందము గ్రోలుడి యంచు దెల్పెదన్
 డెందము పుల్కరింపగ ,స్వదేశ విదేశ ప్రజాళి కంతకున్ .

          ----------------------  
  నవయుగాదికి నాందిగా నందనాఖ్య
  వత్సరాంగన అరుదెంచె ,పల్లవసుమ
  శోభిత దుకూలమును దాల్చి శుభములీయ
  నెల్లవారికి ,స్వాగత మ్మీయ రండు.      
          ------------------