13, అక్టోబర్ 2011, గురువారం

silalu


  రాయి రాయి  రాపాడ  రవ్వలే  పైకెగయు 
  రాయి రాయి  అతికిన  రాజ భవనంమౌను
  ఉలికి ఒదిగి ఒదిగి  ఉప్పొంగు నా శిలలు 
  శిల్ప సుందరి  జూచి  ప్రేమించే  పిగ్మాలియన్ 
  పాషాణ హృదయమని  పరుషమ్ము లాడే దవు
  పాషా ణ మున  దాగి  ప్రవహించు  జలధార 
  కష్టించి  చెమటోడ్చి  కట్టిరి  శిలలతో 
  మానవు లేన్నెన్నో మహనీయ హర్మ్యాలు
  కక్ష తో నవి ఎన్నో కాల్చి కూల్చిరి వారే 
  అతి విచిత్రపు జీవు లవని నీ మనుజులే  
                     --------------