21, అక్టోబర్ 2011, శుక్రవారం

dattapadi


 క్రాంతి పథంమున జనుడీ
 భ్రాంతిని  త్యజియించి  విప్లవానల  సి  ఖలన్
 కాంతిని జిమ్ముచు  సతతము 
 శ్రాన్తిని బొందక  శ్రమించు  సాహసులారా .