30, డిసెంబర్ 2011, శుక్రవారం

wlnter


 

  ఈ హేమంత నిశాంత వేళల నహో ,హీరప్రభల్ వెల్గుచున్,
  నీహారాంబు పరీత పత్ర లతికల్ నీరాజనమ్మెత్త స
  మ్మోహాత్మప్రకృతిన్ బహుసుమామోదమ్ము ,శేవంతి భూ
  షాహారమ్ముల ,పౌష్య లక్ష్మికి విలాసంబెంతొ రంజిల్లెడిన్.
                 ---------------------