17, నవంబర్ 2011, గురువారం

hevakamu


  పద్యమొ గద్యమో,గేయమొ,
  హృద్యము గా నుండ  వలయు ,హేవాకము రస సం
  వేద్యము గా నుండి మధుర
  వాద్యము మ్రోగించి నటుల  వర్ధిలవలయున్
   
              -------------
   నన్నయ ,తిక్కన ,పోతన
   చెన్నుగ నా భట్టుమూర్తి ,శ్రీ నాదా దుల్ ,
   ఎన్నాల్లయినను  రసికుల
   మన్ననలను  పొందు చుండు  మహనీయ గుణుల్ .
               --------------        
      

1 వ్యాఖ్య:

పంతుల గోపాల కృష్ణ చెప్పారు...

ఈ రెండు పద్యాలూ చాలా చక్కగా ఉన్నాయి.అభినందనలు.మొదటి పద్యంలో గద్యమో లో మోకి దీర్ఘంఉండకూడదు. అచ్చుతప్పనుకుంటాను. రెండవ పాదంలో 8 వ గణం కుదర లేదు.సరి చూసుకోండి.రెండవ పద్యంలో ఎన్నాళ్లయినను బదులు ఎన్నాల్లయినను అన్నది అచ్చుతప్పే. నాల్గవ పాదంలో పొందుచుండు బదులు పొందచుంద్రు అంటే సరి పోతుంది.ఇటువంటి కమ్మటి పద్యాలు మీనుంచి చాలా చాలా రావాలని ఆశిస్తున్నాను.