14, నవంబర్ 2011, సోమవారం

bombay


  గగన హర్మ్యముల గంధర్వ నగరం ==కోట్లకు పడగెత్తిన కుబేర పురం
  దరిద్ర దేవత అనుంగు బిడ్డల=కుచేల వాటిక
  తిమిరలోకపు వికృత  రూపం =చీకటి దారుల గజిబిజి లోకం
  విపర్యయాల వ్యత్యాసాల =విపరీతాల పద్మ వ్యూహం
  చిత్ర జగతి నేలె =విచిత్ర జీవుల కేళీ వినోదం
  చీమల బారుల శ్రామిక జీవుల =పుట్టలలో  పాముల ఆక్రమణ
  క్షణము విరామమెరుగక =పరిభ్రమించు జనయంత్రం
  సకల సంపదల సంసోభితం=స ర్వ జాతుల సమాహారంm ra
                      క్వీన్స్ నెక్లెస్
  మనిదీపాల సుందరహారం =శక్రచాపపు సప్త వర్ణములు
     మురిపించే మనోహర దృశ్యం
       ది సిటీ దట్ నెవెర్ స్లీప్స్
  వలసకు వచ్చే ప్రజలకు =బతుకు తెరువగు ఆశా దీపం
       అందరికీ అన్నీ అగుచును
  లక్షలాది ప్రజలకు =భిక్ష నొసంగుచు
  గర్భంలో దాచుకొనే =కామిత దాయని
         కరుణా హృదయిని
  కాదిట పొమ్మను =కఠిన చిత్త కూడా
            ------------------
 
         

1 వ్యాఖ్య:

పంతుల గోపాల కృష్ణ చెప్పారు...

సప్త వర్ణాల బొంబాయిని చక్కగాచిత్రించారు.నాకు ఆఖరులైను అర్థం కాలేదు. టైపింగ్ దోషమేమయినా ఉందేమో?