28, ఏప్రిల్ 2011, గురువారం

satyasaibaba

1940,1941లోనేను6,7తరగతులు ఉరవకొండహైస్కూల్ లో చదివెటప్పుడు ,సత్యనారాయణరాజు మాకు సీనియర్. తెల్లగా,పొట్టిగా,గిరిజాలజుత్తుతోవుండెవాడు.నెను ,అతను. స్రీరాములు అనె సహపాఠి 'చెప్పిందంతాచేస్తారా' అనె నాటికను ప్రదర్సించాము.మానాన్న గారు గవర్నమెంటు డాక్టర్.అందువల్ల అందరూఆయనవద్దకు చికిత్సకోసం వచ్చేవారు.;=మిగతా మరోసారి.;=రమణారావు .ముద్దు