30, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

Big bang theory 

  మన పురాణాల ప్రకారం ఆదిలో బ్రహ్మాండమంతా ఒక అండంలో సూక్ష్మరూపంలో ఉండేదని ,అది పగిలి విరజిమ్మబడి స్థూలరూపంలో మహావిశ్వం అయిందని,మళ్ళీ కోట్లసంవత్సరాల పిదప ఈ విధానం process పునరావృతం అవుతుందని చెప్పబడింది.ఇది చదువుతే నేటి సైన్సు చెప్పే 'బిగ్ బాంగ్ ' (bigbang) సిద్ధాంతాన్ని పోలివుంది.భౌతిక,ఖగోళ శాస్త్ర వేత్తలెవరైనా ఈ విషయం విశదీకరిస్తే సంతోషిస్తాను.దీనిపై చర్చకు ఆహ్వానిస్తున్నాను.