25, మార్చి 2011, శుక్రవారం

కథా మంజరి: డా. ముద్దు వెంకట రమణారావుకొత్త పుస్తకాలు

కథా మంజరి: డా. ముద్దు వెంకట రమణారావుకొత్త పుస్తకాలు: "డా. ముద్దు వెంకట రమణారావు ఎనిమిది పదుల వయసులో చేస్తున్న సాహితీ వ్యాసంగం గురించి, ప్రచురిస్తున్న పుస్తకాల గుప్రియమైన పంజోరాకు, నా కొత్త పుస్తకాలపై మీ పరిచయం చూసాను.క్లుప్తంగా గ్రంధాలను ముఖ్యాంశాలను రీడర్సుకి అవగాహన కల్పించే విధంగా సమీక్ష చేసే నైపుణ్యం అలవరచు కున్నందుకు అభినందనలు. ఎక్కువమంది ఎందుకో కవిత్వాన్నే మెచ్చుకొన్నారు. ఆ తర్వాతనే వ్యాసాలను. మీ సమీక్షకి నా ధన్యవాదాలు. ==రమణీయం. రించి కథా మంజరి లో ‘‘ విశ్రాంత నే..."