31, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

cell phone.

arachetilo vaikuntham\avasaraniki paniki vacche apadbandhavudu \aranimushamlo aptulajerche\ apadbandhavudu\aapuroopa sadhanam\sastra jnanavikasamto samakoorina sammohana sastram, astram\kondarikidi\hastabhooshanam\marikondarikidi\karnapisachi\ -inkaa vundi. poortiga ikkada rayaledu. -peru; cell phone.