27, అక్టోబర్ 2010, బుధవారం

అనలానిల గీతాలు

అనలానిల గీతాలు నా కొత్త కవితా సంపుటి .
నారాయణ రెడ్డి గారు ప్రిధ్వీగీతం , గోపిగారు జలగీతం వ్రాసారు.
నేను అగ్ని వాయువుల మీద రాసి కావితాసంపుటి ప్రచురిస్తున్నాను.