30, జూన్ 2015, మంగళవారం

medical exam before marriage.
 ఒక డాక్టర్ గా అనుభవపూర్వంగా చెప్తున్నాను.చాలామందికి రుచించక పోవచ్చును.అమలు చేయడంకూడా కష్టమే.పెళ్ళికి ముందు ఎన్నో చూస్తారు.అందచందాలు,సంప్రదాయం,హోదా,డబ్బు, ఇంకా ఎన్నో.మంచిదే.కాని వధువు,లేక వరుడి ఆరొగ్యం గురించి మాత్రం అంతగా పట్టించుకోరు.పెళ్ళి నాటికి ఆరోగ్యంగానే ఉన్నా.అనేక వ్యాధులు  క్రమంగా బయట పడతాయి.అప్పుడేమీ చెయ్యలేరు.చాలాజబ్బులు వంశపారంపర్యంగా వస్తాయి.కొన్ని ముందే తెలుసుకోవచ్చును. అందుచేత,కాబోయే పార్ట్నర్ పూర్తి మెడికల్ రిపోర్ట్  చూసి వివాహం చేసుకోడం మంచిది.ఇరువురూ అవతలవారి రిపోర్టుల్ని చూసుకొని సమ్మతమైతేనే వివాహం చేసుకోడం మంచిది.కాని దీన్ని ఆచరణలో  పెట్టడం కష్టం.ఇది ఒక సలహా మాత్రమే.